"Challenge your future…let growing together with BEM"
"มุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย เติบโตไปพร้อมกับเรา BEM"

Life at BEM

บริษัท ในฐานะผู้ให้บริการทางพิเศษ และรถไฟฟ้า ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินงานตามเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาจราจร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การฝึกอบรม / กิจกรรมสัมพันธ์ / บรรยากาศการทำงาน
บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งพนักงานศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ด้านกิจกรรมสัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงาน บริษัท มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

สวัสดิการ BEM

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันชีวิต, สมรส, คลอดบุตร, ภัยพิบัติ, การเสียชีวิต, สถานที่ออกกำลังกาย เช่นสนามฟุตบอล, ห้องฟิตเนส ฯลฯ