ค้นหางาน

ตำแหน่งที่น่าสนใจ
icon
วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)3อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตำแหน่งงาน:  วิศวกร (Engineer on site) จำนวน 3 อัตรา

                    ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 

 • ดูแลรับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ งานระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ควบคุม และปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหน้างาน (on site)  เพื่อให้ระบบพร้อมใช้บริการ  และบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุของอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและทำการซ่อมบำรุง  และให้แนวทางในการซ่อมบำรุงกับช่างเทคนิค
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ / หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 23-32 ปี 
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการวางแผน  และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
icon
ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสื่อสาร และระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขตามแผน
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ  22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
icon
วิศวกร (Engineer on site) ระบบอาณัติสัญญาณและประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 3 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

ตำแหน่งงาน:  วิศวกร (Engineer on site) จำนวน 3 อัตรา

                    ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง) 

 • ดูแลรับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ งานระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ควบคุม และปฏิบัติงานซ่อมบำรุงหน้างาน (on site)  เพื่อให้ระบบพร้อมใช้บริการ  และบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์หาสาเหตุของอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและทำการซ่อมบำรุง  และให้แนวทางในการซ่อมบำรุงกับช่างเทคนิค
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีม่วง)
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ / หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 23-32 ปี 
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ระบบควบคุม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • สามารถอ่านคู่มือ/เอกสารภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรู้และนำไปปฏิบัติงานซ่อมบำรุงได้ด้วยตนเอง
 • มีทักษะในการวางแผน  และแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร (Engineer on site) ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลรับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์ งานระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีน้ำเงิน) และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ควบคุมและ ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงที่หน้างาน (on site)  เพื่อให้ระบบพร้อมใช้บริการ  และบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • วิเคราะห์ หาสาเหตุของอุปกรณ์เพื่อแก้ไขและทำการซ่อมบำรุง  และให้แนวทางในการซ่อมบำรุงกับช่างเทคนิค
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตคโนมัติ (สายสีน้ำเงิน)
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ / หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 23-32 ปี 
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์่, เทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย  2 ปี เกี่ยวกับงาน Computer Network,  ระบบสารสนเทศ  , ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัติโนมัติ หรือ ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, หรือด้านขนส่งมวลชนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและการติดต่อสื่อสารในระดับดี
 • มีทักษะในการวางแผน  และในการแก้ไขปัญหาได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
ช่างเทคนิค ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันของระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และเชิงแก้ไข (CM) ตามแผนซ่อมบำรุง
 • บริหารจัดการข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงให้ถูกต้องและครบถ้วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาคอมพิวเตอร์  อิเล็กทรอนิกส์   ไฟฟ้ากำลัง
 •  มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุง 1- 3 ปี ในการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานได้
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการงานของกลุ่มงานระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง ให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
 • ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 24-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์   วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมขนส่งทางราง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ด้านขนส่งมวลชนหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบสื่อสาร
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/ หรือข้อมูลทางเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับร้องขอ
 • ดำเนินการและ/ หรือสนับสนุน การสืบสาเหตุเหตุการณ์ในด้านเทคนิคในระบบสื่อสาร
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือ คู่มือปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลา (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2021/07/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบประตูกั้นชานชาลา
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบอาณัติสัญญาณ และระบบประตูกั้นชานชาลา เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • อายุ 25-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน หรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย  2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

ฝากใบสมัครงาน

หากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบ