ค้นหางาน

ตำแหน่งที่น่าสนใจ
icon
เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาด1อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

เขียนข่าวและส่งข่าวผ่านส่ือ Offline และ Online

จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และ Update ให้ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน

สร้างสรรค์รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

คุณสมบัติ/Job Specification

เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานประชาสัมพันธ์องค์กร

มีความรู้ด้าน Digital PR

มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี ทั้งการนำเสนอ และการเขียน Content อย่างสร้างสรรค์และตรงกลุ่มเป้าหมาย

มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดี

icon
วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน)1อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/10/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
 • ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 24-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมขนส่งทางราง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกกลยุทธ์และความเสี่ยงองค์กร 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/10/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบในการจัดทำ และพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทุกระดับในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการวางแผนกลยุทธ์ ดำเนินการ ประเมินผล และทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลและประสานงานในการรวบรวมการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดผลงานประจำปี (Key Performance Indicator: KPI) ของทุกหน่วยงานในองค์กร
 • บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลของความเสี่ยงองค์กร รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
คุณสมบัติ/Job Specification

-เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือ วุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานบริหารเชิงกลยุทธ์ หรือการจัดการความเสี่ยงองค์กร

-บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

icon
วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/10/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานโครงการ (รถไฟฟ้า)
 • ศึกษารายละเอียดรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนสำหรับโครงการใหม่
 • จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ ข้อมูลประกอบการเจรจาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการให้กับผู้รับจ้าง ทำการจัดเลือกและเจรจากับผู้รับจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา
 • วางแผนและจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการส่งมอบงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินการของส่วนวางแผนโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการในเบื้องต้นได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ เช่น PHP, Java , Python, C, C++, C#
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/10/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/ หรือข้อมูลทางเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับร้องขอ
 • ดำเนินการและ/ หรือสนับสนุน การสืบสาเหตุเหตุการณ์ในด้านเทคนิค ในระบบสื่อสาร (สายสีม่วง)
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือ คู่มือปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการวางแผนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ (มีคะแนน TOEIC )
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์และสื่อสารการตลาด 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

เขียนข่าวและส่งข่าวผ่านส่ือ Offline และ Online

จัดทำแผนประชาสัมพันธ์และ Update ให้ทันสมัยตามเทรนด์ปัจจุบัน

สร้างสรรค์รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสม

ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

สร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน

คุณสมบัติ/Job Specification

เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านงานประชาสัมพันธ์องค์กร

มีความรู้ด้าน Digital PR

มีทักษะด้านการสื่อสารเป็นอย่างดี ทั้งการนำเสนอ และการเขียน Content อย่างสร้างสรรค์และตรงกลุ่มเป้าหมาย

มีมนุษยสัมพันธ์ และทัศนคติที่ดี

icon
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา
 • ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อความพร้อมในการบริการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 1 ปี
 • กรณีต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และสถานที่สำคัญต่างๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีรถมอเตอร์ไซค์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตัวเอง
 • หากสามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
วิศวกร ระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/10/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง
 • ดำเนินการให้การบริหารงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ดำเนินการให้บริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า รถซ่อมบำรุง และระบบอุปกรณ์ซ่อมบำรุง เป็นไปอย่างถูกต้อง
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 24-32 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมขนส่งทางราง และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
 • มีทักษะในการวางแผน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี
icon
พนักงานขับรถ 3 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการขับขี่และให้บริการรถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์ของบริษัท เพื่อรับ-ส่งพนักงานโดยปลอดภัย และขับขี่รถยนต์โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
 • ให้บริการแก่พนักงาน ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถึงที่หมายตรงเวลา
 • ตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษารถยนต์เพื่อให้เกิดความเชื่อถือได้ของระบบเครื่องยนต์
 • บันทึกรายละเอียดการให้บริการรถยนต์อย่างครบถ้วน
 • ช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3)
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขับขี่รถยนต์  รถตู้โดยสาร หรือรถบัส ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่างๆ เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความรู้ในการดูแลและซ่อมบำรุงรถยนต์ในเบื้องต้นได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการข้อมูล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/10/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานตามระเบียบปฏิบัติและคู่มือ ที่เกี่ยวข้องของศูนย์บริการข้อมูล
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการในระบบรถไฟฟ้า ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Call Center)
 • รับเรื่อง ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำชม และปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อคิดเห็นจากผู้ใช้บริการ
 • แจ้งผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้โดยสารทราบ
 • ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากผู้โดยสาร เกี่ยวกับข้อมูลบริการของโครงการรถไฟฟ้า
 • ประสานงานเรื่องสิ่งของสูญหายกับสถานีรถไฟฟ้าและผู้ใช้บริการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศหญิง   อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Call Center หรือการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 1-3 ปี
 • มีน้ำเสียงที่สุภาพ ไพเราะและเป็นมิตร
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
icon
เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนโปรแกรมวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูล สำหรับออกรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านบัตรโดยสารและธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • พัฒนาและกำหนดแนวทางการทำ ETL ,การตรวจสอบข้อมูล ,การจัดการข้อมูลตามข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบที่ต้องการได้
 • หากสามารถศึกษา ประยุกต์ใช้โมเดลทางสถิติกับปัญหาทางธุรกิจ เช่น การคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการ, รายได้ และ/ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการนำเสนองานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานสำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยเทคโนโลยี Microsoft .Net framework, Java, Python, R ได้
 • มีความเชี่ยวชาญในภาษา SQL
 • มีความเข้าใจ ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล Database Tools เช่น Microsoft SQL Server, Oracle ได้
 • สามารถใช้เครื่องมือในการจัดเตรียมข้อมูล Data Management Tools เช่น SSIS ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ชับรถกระเช้าสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาทางบนทางด่วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
 • มีใบขับขี่ประเภทที่ 2 ขึ่นไป
icon
ช่างเทคนิค ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2020/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไข ของระบบสื่อสาร และระบบควบคุมเก็บข้อมูล
 • ควบคุมการดำเนินการซ่อมบำรุงโดยผู้รับเหมาซ่อมบำรุงช่วงตามสัญญาซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันและเชิงแก้ไขตามแผน
 • ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือคู่มือปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการบันทึกข้อมูล และประวัติการซ่อมบำรุงที่ถูกต้อง ครบถ้วน
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบจัดการคุณภาพ ระบบจัดการความปลอดภัย ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงาน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ  22- 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุง หรือช่างประจำอาคาร หรือธุรการประสานงาน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

ฝากใบสมัครงาน

หากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบ