ค้นหางาน

ตำแหน่งที่น่าสนใจ
icon
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
• ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
• ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อการเดินรถ
• ควบคุมรถไฟฟ้าตามเวลา สถานที่ที่กำหนดและได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการเดินรถ
• งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานควบคุมรถ

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
 • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
 • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้
ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การสมรส, การคลอดบุตร, การเยี่ยมไข้, การประกันสุขภาพ, การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติเป็นต้น
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • งานแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
 • สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 24 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์,  รัฐศาสตร์,  จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารงานบุคคล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลและสนับสนุนการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างหน่วยงาน ตำแหน่งงาน อัตรากำลังพนักงาน
 • ดูแลระบบฐานข้อมูลพนักงาน
 • ดูแลและสนับสนุนการจัดทำเงินเดือน ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ เงินประจำตำแหน่งต่าง ๆ
 • ดูแลการประเมินผลทดลองงาน การปรเมินผลประจำปี
 • ดูแลงานด้านการบริหารเวลา การบริหารการเข้าพื้นที่ควบคมตามตำแหน่ง (Time Attendance & Access Control)
 • ดูแลและจัดการเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่ปรึกษา และพนักงานชาวต่างชาติ (Visa and Work permit)
 • ดูแลเรื่องการพ้นสภาพพนักงานทุกประเภท 
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมในระบบ Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐานกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้เรื่อง HRIS (Human Resources Information System Knowledge)
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริการกลาง 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบงานบริการจัดเลี้ยงรับรองหน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบงานควบคุมคุณภาพอาคารโรงอาหาร งานสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม   
 • รับผิดชอบงานต้อนรับและให้บริการผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัท
 • กำกับดูแลอาคารสถานที่และปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์พื้นที่ภายในและพื้นที่โดยรอบอาคารบริหารและอาคารโรงอาหาร ให้เกิดความสวยงาม
 • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจทั่วไป วิชาเอกการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานด้านการโรงแรมหรืองานดูแลอาคารสถานที่  ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ในการจัดเตรียมสถานที่และภาชนะสำหรับงานเลี้ยงรับรอง
 • มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงประเภทต่างๆ
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีทักษะในการให้บริการ
icon
พนักงานบริการกลาง (แม่บ้าน) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการปฏิบัติงานบริการกลาง, จัดเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่ม
 • ดูแลการเสริฟเครื่องดื่มกรณีมีจัดการประชุมภายในบริษัท
 • ดูแลงานแม่บ้าน, งานเดินเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ทั้งรับ-ส่งภายในอาคารบริหาร, อาคารศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ
 • ดูแลและรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในห้อง Pantry ให้มีความสะอาดและปลอดภัยด้านสุขอนามัย
 • ดูแลและจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน
 • ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของอาคารและพื้นที่ในความรับผิดชอบ        
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศหญิง  อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • กรณีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้าน 3 ปี
 • มีประสบการงานบริการและงานจัดเลี้ยง
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกสนับสนุนธุรการทั่วไป(สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลงานด้านธุรการและการยื่นแบบชำระภาษีต่าง ๆ
 • ดูแลงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน, การตรวจสอบทรัพย์สินประจำปี, การซ่อมแซ่มทรัพย์สิน
 • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
 • ดำเนินการด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี 
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
 • **ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงหลักสอง
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ
 • จัดทำงานและชิ้นงานให้ได้ตามมาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 • เฝ้าสังเกตและทำการตรวจสอบซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ปรับปรุงและแก้ไขซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัทและส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ผู้ใช้งานโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นภายในบริษัท หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานโปรแกรมระบบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย /หญิง อายุ 22-32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรมด้วย SQL, ASP.NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ (4th GL)
 • สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้าน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท
 • พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี
icon
พนักงานขับรถ 5 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/12/31
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
 • ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 • ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ 
 • ปฏิบัติงานตามตารางเวลาและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 • ศึกษาและเรียนรู้การใช้รถยนต์บริษัทฯ และเส้นทางต่าง ๆ ให้ถูกต้อง 
 • ขับขี่รถยนต์ตามกฎและเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ 
 • ตรวจสอบกำหนดเวลาการเข้าซ่อมบำรุงตามระยะทางและอาการผิดปกติโดยรายงานให้ผู้จัดการแผนกสนับสนุนธุรการทั่วไปรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม. 3 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเส้นทางและสถานที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 • หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร 3 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา
 • ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อความพร้อมในการบริการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 1 ปี
 • กรณีต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีประสบการณ์ในการรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล และสถานที่สำคัญต่างๆ
 • มีความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีรถมอเตอร์ไซค์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตัวเอง
 • หากสามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Manage team to inspect and repair structure the activities in term of progress and quality.
 • Estimate the repair structure progress and cost including trend.
 • Analyze the critical path and recommend the solution.
คุณสมบัติ/Job Specification

 

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ คำนวนโครงสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office , Auto CAD และภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถขับรถเกียร์ธรรมดาได้)
icon
พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

เก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้บริการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกให้ถูกต้อง

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีความอดทนต่อแรงกดดันสูง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • หากมีที่พักอยู่บริเวณ บางซื่อ บางพลัด ราชพฤกษ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การสมรส, การคลอดบุตร, การเยี่ยมไข้, การประกันสุขภาพ, การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ, เครื่องแบบพนักงาน, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ เป็นต้น
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์พนักงาน ทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • งานแรงงานสัมพันธ์ และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
 • สนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้พนักงาน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศ ชาย/หญิง  อายุ 24 - 28 ปี
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์,  รัฐศาสตร์,  จิตวิทยา, ทรัพยากรมนุษย์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะการคิดวิเคราะห์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Ai ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
icon
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT
• ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง
• ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดและจำเป็นของขบวนรถไฟฟ้าต่อการเดินรถ
• ควบคุมรถไฟฟ้าตามเวลา สถานที่ที่กำหนดและได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติงานตามระเบียบข้อปฏิบัติงาน, คู่มือการปฏิบัติงาน ว่าด้วยการเดินรถ
• งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานควบคุมรถ

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ, งานซ่อมบำรุง, งานบริการ หรือมีประสบการณ์ด้านอื่น ๆ
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา(เกียร์กระปุก) และเกียร์ออโต้ได้(มีใบอนุญาตขับขี่)
 • สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน ไม่มีอาการตาบอดสี สามารถแยกสีได้ชัดเจน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ปฎิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน)
 • มีวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เคร่งครัดได้
icon
วิศวกร แผนกจัดหาวิศวกรรม 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการ
 • ดูแลและจัดหา Spare Part สำหรับงานติดตั้งและซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรม
 • ดำเนินการสรรหาผู้ขายสินค้า/บริการ และประเมินผู้ขายสินค้า/บริการ
 • งานสนับสนุนและพัฒนาระบบงานจัดหา
 • ประสานงานจัดทำขอบเขตงาน เงื่อนไข ร่างสัญญาจ้าง
 • งานประเมินราคาสินค้าที่มีต้นทุนเพิ่ม
 • วิเคราะห์ Life Cycle Cost ของสินค้าเปรียบเทียบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, โยธา, อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ออุปกรณ์, เครื่องจักร Spare part  2 ปีขึ้นไป หรือมีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ/จัดจ้างผู้รับเหมา หรือประเมินราคางานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป 
 •  มีประสบการณ์งานจัดซื้อ จัดหา 1-2 ปี ในด้านการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร spare part
 • มีประสบการณ์ในงานประมูลโครงการ /จัดจ้างผู้รับเหมา หรือการประเมินราคางานก่อสร้าง
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • หากมีความรู้สามารถใช้โปรแกรม SAP-MM (PO) ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากผ่านการอบรมทางด้านจัดซื้อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทักษะในการนำเสนอ
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกบริหารสัญญา 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกบริหารสัญญา และส่วนสนับสนุนการเดินรถ
 • จัดทำ จัดเก็บ และควบคุม งานเอกสารของแผนกบริหารสัญญา
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง
 • จัดเตรียมการประชุม อำนวยความสะดวกในการประชุมและบันทึกการประชุม
 • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management) ให้เป็นไปตามนโยบาย
 • รับผิดชอบกระบวนการตรวจสอบภายในองค์กร (Internal Audit) ตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO
 • ตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร ตามระเบียบปฏิบัติงาน (Procedure) ของหน่วยงานในองค์กร
 • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ด้านระบบการบริหารจัดการคุณภาพหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 • หากมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในตามระบมาตรฐาน ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านการอบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001, ISO14001, OHSAS18000 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS.Office และInternet ได้เป็นอย่างดี
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารบัตรโดยสาร 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

• การบริหารและจัดการบัตรโดยสาร จัดเตรียม และจัดส่งบัตรโดยสารเพียงพอกับทุกสถานี
• การบริหารคลังบัตรโดยสาร วิเคราะห์และตรวจสอบบัตรโดยสาร
• การจัดการบัตรโดยสารที่ส่วนกลาง เช่น การขึ้นทะเบียน การออกบัตร และการคืนบัตร เป็นต้น 
• ดูแล และจัดการทรัพย์สินของผู้โดยสารที่พบในระบบรถไฟฟ้า
• การตรวจสอบการขอเงินสำรองทอน
• จัดทำระบบทรัพย์สิน เช่น รูปแบบมาตรฐาน การเบิกจ่ายและจัดซื้อ 
• หน้าที่อื่น ๆ ตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี .
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี 
 • มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการวิเคราะห์ วางแผน และการจัดการทรัพย์สิน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
icon
เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารสัญญา 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดำเนินงานด้านเอกสารของแผนกบริหารสัญญา และส่วนสนับสนุนการเดินรถ
 • จัดทำ จัดเก็บ และควบคุม งานเอกสารของแผนกบริหารสัญญา
 • ควบคุมการเบิก-จ่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง
 • จัดเตรียมการประชุม อำนวยความสะดวกในการประชุมและบันทึกการประชุม
 • ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • พูดและเขียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสื่อสารได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
icon
เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 2 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

• ดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง  
•    ดูแลและประสานงานการดำเนินการซ่อมบำรุงในระบบรถไฟฟ้าตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย 
•    สนับสนุนวิศวกรในการซ่อมแซมระบบ 
•    ควบคุมดูแลคลังพัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
•    ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
•    ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ รวมถึงการปฏิบัติงาน ภายในบริเวณศูนย์ซ่อมบำรุง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย

 

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย อายุ 24- 32 ปี 
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี บริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ช่างยนต์/ อุตสาหกรรม/โยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานซ่อมบำรุงหรือช่างประจำอาคารไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (3 กะต่อวัน)
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่ขับรถยนต์ 
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  
icon
วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำการศึกษารายละเอียดในรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียบมข้อมูลพร้อมบทวิเคราะห์ของโครงการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • วางแผนและประสานงานเพื่อทำการจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดความต้องการให้กับผู้รับจ้าง ทำการคัดเลือกและเจรจากับผู้รับจ้าง ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนสามารถนำไปสู่การลงนามในสัญญา
 • วางแผนและจัดเตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการส่งมอบงานโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินการของส่วนวางแผนโครงการ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล , แมคคาทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง 
 • มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารและธุรกิจการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • พัฒนาและกำหนดแนวทางการทำ ETL ,การตรวจสอบข้อมูล ,การจัดการข้อมูลตามข้อยกเว้นต่างๆ และการกำหนดโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อรองรับการออกรายงาน
 • หากสามารถศึกษา ประยุกต์ใช้โมเดลทางสถิติกับปัญหาทางธุรกิจ เช่น การคาดการณ์จำนวนผู้ใช้บริการ, รายได้ และ/ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการนำเสนองานและจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานสำคัญอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจ T-SQL , ETL Process และการออกแบบ Data warehouse หากมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล ,ETL Tools, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
 • มีความเข้าใจหรือสนใจเกี่ยวกับธุรกิจบัตรโดยสาร ธุรกิจการบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจรถไฟฟ้า
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงานและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
 • มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • บุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบน้ำ(สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ 
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบควบคุมสถาวะแวดล้อม (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบควบคุมสภาวะแวดล้อม
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
icon
วิศวกร ระบบตรวจจับอัคคีภัย/ระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซและระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (สายสีม่วง) 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ-ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
 • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดำเนินการและบริหารโครงการเปลี่ยนแปลงของระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัยด้วยก๊าซ - ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน
 • ให้บริการด้านวิศวกรรมและ/หรือข้อมูลทางด้านเทคนิคที่รับผิดชอบแก่หน่วยงานอื่นตามที่ได้รับการร้องขอ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย หรือ หญิง  อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาไฟฟ้า  เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี 
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย, ด้านขนส่งมวลชน งานซ่อมบำรุงหรือที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2  ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และวางแผนได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

 

icon
หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Formulate financials models and feasibility study / tools to support financial planning, forecasting, monitoring, analysis and valuation of both project and company level.
 • Evaluate and review cash flow and financial products and various investments in both quantitative and qualitative method.
 • Provide financial analysis, presentation and other supporting materials to support management for decision-making.
 • Analyze and validate provided project data and information for accuracy.
 • Support management to negotiate and review commercial & financial requirements, terms & conditions under lending agreements and debenture issuance.
 • Monitor both capital and money markets movement and report to management.
 • Collaborate with Accounting teams or other teams to prepare financial reporting and modeling.
 • Ensure that management reports, budgets and analyses of financial performance are provided timely and accurately.
 • Ensure that all activities comply with the policy discretion of the regulations, laws and SEC.
 • Performs other duties as required and special projects as assigned.
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male or Female, age 25-35 years.
 • Master’s Degree in Business Administration, Accounting, Finance or related fields from reputable university. CFA or CPA will be an advantage. 
 • 3-5 years of work experience in Finance / Financial Modeling / Financial Analysis / Valuation / Accounting or Budgeting. Experience with Lending or Investment Banking or Securities Analyst or Financial Advisor is preferred.
 • Strong oral and written communication skills in both Thai and English.
 • Computer proficiency in all MS office.
 • Strong logical thinking, problem solving and flexibility with Can-Do attitude.
 • Effective communication skills, strong analytical abilities and a team player.
 • Able to balance multiple concurrent projects, work under pressure, meet deadlines, and focus on priorities.
icon
เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 50 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

• ดูแลการควบคุม/ขับรถไฟฟ้าอยู่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุง 
• ควบคุมการทำงานของรถซ่อมบำรุง
• ควบคุมรถไฟฟ้า (Passenger Train)ภายในพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุง 
• ขับรถไฟฟ้านำผู้รับเหมาเพื่อไปปฏิบัติงานภายในอุโมงค์
• ตรวจสอบงานซ่อมบำรุงตามแผนงานและตามที่ได้รับมอบหมาย 
• ดูแลการนำรถไฟฟ้าเข้าจอด, ดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษาความสะอาดของรถไฟฟ้า
• ดูแลเกี่ยวความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้อื่นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า

คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-32  ปี 
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้านการควบคุมเครื่องจักร, เครื่องกล, ยานพาหนะ หรืองานซ่อมบำรุง หรือมีประสบการณ์ในงานบริการแขนงอื่น ๆ 
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และสามารถปฏิบติงานตามระเบีายบวินัยที่เคร่งครัดได้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีทักษะในการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ตระหนักและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน
 • มีสุขภาพแข็งแรง และสมบูรณ์, มีรูปร่างสมส่วน
icon
เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงิน และ สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) 200 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจรถไฟฟ้า
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสาร ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดเก็บรายได้ 
 • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร วีธีการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ 
 • ดูแลและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยภายในสถานี และภายในระบบรถไฟฟ้า MRT
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชายความสูง 165 เซนติเมตรขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาแล้ว
 • เพศหญิงความสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป
 • บุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ  
 • มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
 • สามารถทํางานเป็นกะได้ (ปฏิบัติงาน 5 วัน วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์) เวลาในการปฎิบัติงาน (ตารางกะ)   6.30 – 15.30 น.   14.15 – 23.15 น.   22.15 – 07.15 น.
 • สถานที่ปฎิบัติงาน ***ประจำรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงิน (บางซื่อ-หัวลำโพง) สีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (หัวลำโพง-หลักสอง)
icon
หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

        1.วางแผนการดำเนินงานสำหรับการขจัดความเสี่ยงของสถานประกอบกิจการและดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
 
        2. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย และควบคุมความเสี่ยง
ภายในสถานประกอบกิจการ
 
        3.จัดทำคู่มือและมาตรฐานว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ
เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
 
       4. กำหนดชนิดของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะความเสี่ยงของงานเสนอต่อนายจ้าง เพื่อจัดให้ลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน
 
       5. ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสถานประกอบกิจการเพื่อให้ลูกจ้างปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงานรวมทั้งด้านการควบคุมป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยร้ายแรงด้วย
 
       6. จัดอบรมเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างที่เข้าทำงานใหม่ก่อนให้ปฏิบัติงาน รวมทั้งลูกจ้างซึ่งต้องทำงานที่มีความแตกต่างไปจากงานเดิม
ที่เคยปฏิบัติอยู่และอาจเกิดอันตรายด้วย
 
      7. ประสานการดำเนินงานความปลอดภัยในการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบกิจการ รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
      8. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงานในภาพรวมของสถานประกอบกิจการ
 
      9. รวบรวมผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งรายงานให้นายจ้างและคณะกรรมการทราบทุกสามเดือนหน้า ๑๘
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๖๕ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๙
 
    10. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย / หญิง  อายุ 30 – 35 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ
 • มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
icon
วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 •           ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในระดับศูนย์ควบคุมของระบบจัดเก็บค่าผ่านทางและพัฒนา software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย อายุระหวาง 25 -35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้าน System Admin, Programmer
 • มีทักษะ/ความชำนาญทางด้าน
 •  OS Admin , การเขียนโปรแกรม
 • สามารถเขียน Source code เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการได้
 •  สามารถปรับปรุง Source Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรมได้
 •  สามารถดูแลรักษาระบบ Computer Server ได้
icon
หัวหน้าส่วนงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ดูแลงานฝึกอบรมภายนอกและภายในบริษัท วางแผนและกำหนดงบประมาณของโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่ตั้งไว้
 • ประสานงานคณะกิจกรรมคุณภาพต่างๆ และหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมคุณภาพของบริษัท
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย / หญิง  อายุ 29 - 37 ปี          
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา สังคมศาสตร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีทักษะการบริหารงานฝึกอบรม / พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การประสานงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีทักษะการวางแผนงาน และติดตามงาน
icon
หัวหน้าส่วนนิติกรและกำกับดูแล 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description

1. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปีของบริษัท รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
3. ดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ
4. ประสานงานจัดให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
5. จัดอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบันและที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
6. ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อรายงานให้คณะกรรมการและผู้บริหารทราบ

คุณสมบัติ/Job Specification

• เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์
• มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานเลขานุการบริษัท งานกำกับดูแล
• มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสาร ย่อความ และทักษะทางคอมพิวเตอร์
• มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• มีความรู้และความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
• มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

icon
หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • วางแผน วิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอการลงทุนที่เหมาะสมและมีความรู้ผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ จัดทำรายงานกระแสเงินสดประจำวันและประจำเดือน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป ด้านบัญชี หรือ การเงิน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Ms.office, SAP
 • สามารถทำงานเป็นทีมและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี ภาษีอากร ระบบการรับ-จ่าย
 • สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
icon
พนักงานบัญชี 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Record accounting documents which related to general ledger and payment
 • Prepare payments by verifying documentation and requesting disbursements
 • Prepare monthly financial statements and other financial reports
 • Prepare taxation report, verify the supporting document and submit to Revenue Department  (value added tax and corporate income tax form)
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male or Female Age 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or higher
 • At least 2 years working experience in accounting
 • Knowledge of accounting software “SAP” will be advantaged
 • Willing and eager to learn new assignment
 • Good knowledge of accounting standard and taxation
 • Good command in English
 • Strongly self-driven and motivated
 • Proficient in data entry and management
 • Work well with different group of people, accurate, organize and detail oriented
 • Able to work under pressure and handling multi tasks in very dynamic environment
icon
พนักงานขับรถกระเช้า 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ชับรถกระเช้าสนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาทางบนทางด่วน
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิ ม.3 - ม.6 หรือเทียบเท่า สาขาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟ, อิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ในการขับรถกระเช้า 1 ปีขึ้นไป 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
icon
พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ขับรถคุ้มครองและวางกรวยยางเพื่อรักษาความปลอดภัยในการทำงานในขณะที่ช่างปฎิบัติงานซ่อมบำรุงบนทางพิเศษ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิ ม.3ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุก 2 ปีขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่2 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ
icon
ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฎิบัติงานซ่อมบำรุง งานถนน อาคาร สาธารณูปโภค ตามที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่องานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ/Job Specification
 • เพศชาย  อายุไม่เกิน 25 -45 ปี
 • วุฒิ ปวช - ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงถนน หรืออาคาร
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถทำงานเข้ากะได้
icon
Structural Maintenance Engineer 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • Manage team to inspect and repair structure the activities in term of progress and quality.
 • Estimate the repair structure progress and cost including trend.
 • Analyze the critical path and recommend the solution.
คุณสมบัติ/Job Specification
 • Male
 • Age 25 – 35 Years old
 • Bachelor’ s degree in Civil Engineering  or related field
  (GPA. not less than 2.50)  
 • Good command of written and spoken English
 • At least 3 - 5 years’ experience in construction management field (infrastructure or mega project is preferable)
 • Able to analysis and design basic structure
 • Able to MS Project, AutoCAD or related programs is preferable
 • Good relationship, leadership,  and management skill
icon
พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา
ประจำสาขางาน : ธุรกิจทางพิเศษ
สิ้นสุดการรับสมัคร : 2018/11/30
ความรับผิดชอบหลัก/Job Description
 • ปฎิบัติงานควบคุมดูแลสวน, ต้นไม้และสนามหญ้าในพื้นที่ทางพื้นที่ทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตราฐานของทางพิเศษและของทางบริษัทฯ
คุณสมบัติ/Job Specification
 • ชาย  อายุ 20 - 45 ปี
 • วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี ทางด้านงานดูแลสวน สนามหญ้า ภูมิทัศน์ 
 • สามารถขับรถได้ และมีใบขับขี่ประเภทที่ 1 
 • พร้อมทำงานเข้ากะ