"Challenge your future…let growing together with BEM"
"มุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย เติบโตไปพร้อมกับเรา BEM"

Life at BEM

Challenge your future…let growing together with BEM.”

การฝึกอบรม / กิจกรรมสัมพันธ์ / บรรยากาศการทำงาน
บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งพนักงานศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ด้านกิจกรรมสัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงาน บริษัท มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

Benefits and Well-being

- Provident Fun
- Health Medical
- Uniform
- Life insurance