Life at BEM

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเจริญเติบโตกับ BEM

การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนและคมนาคมแบบครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนอนาคตของระบบขนส่ง และระบบคมนาคม ของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในธุรกิจก่อสร้าง และบริหารทางพิเศษ และธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

การฝึกอบรม / กิจกรรมสัมพันธ์ / บรรยากาศการทำงาน
บริษัท ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดฝึกอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งพนักงานศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ด้านกิจกรรมสัมพันธ์ และบรรยากาศในการทำงาน บริษัท มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

เราดูแลและให้ความสำคัญกับพนักงาน

บริษัทตระหนักดีว่าปัจจัยสำคัญในการบรรลุภารกิจดังกล่าวขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ รักษาบุคลากรของบริษัทด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ สนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

สวัสดิการ BEM

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล, เครื่องแบบพนักงาน, ประกันชีวิต, สมรส, คลอดบุตร, ภัยพิบัติ, การเสียชีวิต, สถานที่ออกกำลังกาย เช่นสนามฟุตบอล, ห้องฟิตเนส ฯลฯ

ค้นหางานของ BEM ที่สนใจ

มุ่งสู่อนาคตที่ท้าทาย...เติบโตไปพร้อมกับเรา

เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้